Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie WOW! Opvoedcoaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan WOW! Opvoedcoaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met WOW! Opvoedcoaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van WOW! Opvoedcoaching.

1.3 WOW! Opvoedcoaching: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 62381350.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.


ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met WOW! Opvoedcoaching.

2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 WOW! Opvoedcoaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.


ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van WOW! Opvoedcoaching zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan WOW! Opvoedcoaching is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt WOW! Opvoedcoaching zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de WOW! Opvoedcoaching te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht WOW! Opvoedcoaching niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door WOW! Opvoedcoaching, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door WOW! Opvoedcoaching uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan WOW! Opvoedcoaching, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door WOW! Opvoedcoaching een aanvang is gemaakt.


ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal WOW! Opvoedcoaching de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.


ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 WOW! Opvoedcoaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat WOW! Opvoedcoaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.


ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Alle aanbiedingen van WOW! Opvoedcoaching hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. WOW! Opvoedcoaching is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt WOW! Opvoedcoaching zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.


ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met WOW! Opvoedcoaching overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan WOW! Opvoedcoaching verschuldigd.


ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In de offerte van WOW! Opvoedcoaching staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door WOW! Opvoedcoaching voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW.


ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 Het honorarium van WOW! Opvoedcoaching en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door WOW! Opvoedcoaching steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van WOW! Opvoedcoaching kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

9.3 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door WOW! Opvoedcoaching worden opgeschort, dit zonder dat WOW! Opvoedcoaching dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is WOW! Opvoedcoaching in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan WOW! Opvoedcoaching of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door WOW! Opvoedcoaching te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is WOW! Opvoedcoaching gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door WOW! Opvoedcoaching plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is WOW! Opvoedcoaching gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.


ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de klant zijn deelname aan het programma wil annuleren en gebruik wil maken van de 'niet goed - geld terug' garantie, dan gelden de volgende voorwaarden:

- Als de klant na het volgen van training 1 besluit dat de training toch niet waardevol is, krijgt de klant het inschrijfgeld retour (minus 35 euro administratiekosten).

- Annuleren is alleen mogelijk als daadwerkelijk de eerste training is gevolgd, dit kan zowel LIVE als via de opname.

- Annuleren is enkel mogelijk tot een week na de 1e trainingsbijeenkomst. Daarna is annuleren niet meer mogelijk.

 

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.


 

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 WOW! Opvoedcoaching is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens WOW! Opvoedcoaching geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is WOW! Opvoedcoaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op WOW! Opvoedcoaching rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).


ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door WOW! Opvoedcoaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van WOW! Opvoedcoaching. Datzelfde geldt ook voor de door WOW! Opvoedcoaching uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van WOW! Opvoedcoaching. Op alle door WOW! Opvoedcoaching ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.


ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

15.1 WOW! Opvoedcoaching is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. WOW! Opvoedcoaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.


ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 WOW! Opvoedcoaching behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan WOW! Opvoedcoaching.

16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.